Gezichten 4.jpg
Verwenvakantie 4.JPG
IMG_6457.JPG

Medewerkers

In 2016 waren er 266 medewerkers actief bij Rotonde (volgens laatste cijfers jaarverslag 2016).
Bekijk onze organisatiestructuur in het organigram.

Bestuurders

Voorzitter
Dirk de Kort

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering telt 52 leden en vergadert tweemaal per jaar.
Ze zijn o.a. bevoegd voor wijzigingen van statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, goedkeuring van begroting en de jaarrekening.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur telt 14 leden en vergadert driemaal per jaar.
De bestuurders controleren of Rotonde koers houdt, op basis van haar vooropgestelde meerjarenplan.

Raadgevend Comité
Het Raadgevend Comité bestaat uit onze directieleden en 11 leden met een specifieke deskundigheid.
Zij doen beleidsvoorbereidend werk in opdracht van de Raad van Bestuur.

Inspraakorganen

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad is een overleg tussen werkgever en werknemers.
Zij formuleren advies, suggesties en bezwaren omtrent onze arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden en het rendement van Rotonde.

Collectief Overleg
In dit overkoepelend overleg zetelen wettelijk vertegenwoordigers van onze cliënten.
Zij buigen zich over het zorgstrategisch meerjarenplan, de jaarrekening, beleidsvragen, contracten, evoluties in de sector,...

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
Dit comité bestaat uit een werkgevers- en een werknemersafvaardiging.
Het CPBW heeft als doel om middelen aan te reiken en voorstellen te doen die het welzijn van onze werknemers, bij de uitvoering van hun werk, verbeteren.
Het comité heeft initiatiefrecht en doet aan adviesverlening en klachtenbehandeling.